IRAAL logo
IRAAL CONSTITUTION

BUNREACHT IRAAL

  1. Teideal na heagraíochta ná Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí in Éirinn / the Irish Association for Applied Linguistics (IRAAL).

Is ball cleamhnaí den AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée nó Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí Idirnáisiúnta) é an IRAAL agus aontaíonn muid lena mhisean agus a spriocanna.

Is eagraíocht neamhpholaitiúil agus neamhbhrabúis í Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí in Éirinn. Ní bheidh sí páirteach i ngníomhach polaitiúil nó tráchtála; féachann sí, áfach, le páirt a ghlacadh i bpróisis bheartais poiblí agus gníomhartha agus iad a mholadh ar bhonn prionsabal teoiriciúil agus a clár oibre um thaighde féin. 

SPRIOCANNA AR LEITH AN IRAAL

  1. Sprioc iomlán an IRAAL, agus an AILA, ná chun Teangeolaíocht Fheidhmeach, Teangeolaíocht agus teoiricí a bhaineann leo a chur i bhfeidhm agus creataí modheolaíochta chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna teanga agus fadhbanna sa tsochaí agus iad a thuiscint a chur chun cinn.
  2. Tacaíonn agus aontaíonn an IRAAL le gníomhaíochtaí, taighde, agus beartais a chothaíonn sochaí ilteangach agus daoine ilteangacha a bhaint amach.
  3. Cuireann an IRAAL malartú faisnéise ar thaighde agus forbairt i réimse de Theangeolaíocht Fheidhmeach agus réimsí a bhaineann leis (teangeolaíocht, oideachas, socheolaíocht agus araile) a chur chun cinn agus tacaíonn sé leis an gcomhordú a leithead gníomhaíochtaí i measc a bhaill.
  4. Tacaíonn an IRAAL leis an gcruthú de ghrúpaí sainleasmhar (GSL) i mbrainsí de Theangeolaíocht Fheidhmeach agus réimsí a bhaineann leis go háirithe sa mhúineadh dara teanga agus teangacha iasachta ag gach leibhéal oideachais agus i suíomhanna éagsúla.
  5. Scaipeann an IRAAL faisnéis eolaíochta i bhfoirmeacha éagsúla: iris léannta, sraith leabhair; trí chomhdhálacha agus seimineáir a eagrú, agus trí GSL a thacú.
  6. Féachann sé le comhoibriú le heagraíochtaí eile atá na cuspóirí agus spriocanna céanna acu.
  7. Féachann sé le páirt ghníomhach ó earnálacha agus réigiúin éagsúla sa tír a mholadh agus a thacú.

COISTE FEIDHMIÚCHÁIN

  1. Is ea an bliain féilire í Bliain Riaracháin an Chumainn.
  2. Toghfar an Coiste Feidhmiúcháin ag Cruinniú Cinn Bhliana an Chumainn. Is iad seo a leanas Oifigigh an Choiste Feidhmiúcháin: Uachtarán, Rúnaí Feidhmiúcháin, Cisteoir, Comhordaitheoir na Meán, Eagarthóir Suímh Gréasáin, Eagarthóir Nuachtlitreach, Comhordaitheoir Ócáide/Tionscnaimh, agus Comhordaitheoir GSL agus Duaiseanna Iarchéime.
  3. Trí bliana a bheidh i gceist le tionacht aon Oifigeach. Beidh Oifigeach incháilithe le haghaidh atofa le haghaidh dara téarma trí bliana. Beidh an ceapachán in-athnuaite le haghaidh tríú téarma deiridh, i gcúinsí eisceachtúla. Fónfaidh baill ar feadh naoi mbliana i ndiaidh a chéile ar an uasmhéid. Is féidir na naoi mbliana a chaitheamh ag obair i róil éagsúla. Ní bheidh aon bhall atá tar éis naoi mbliana i ndiaidh a chéile a fhónamh incháilithe le haghaidh atofa sa Chumann sula bhfuil téarma eile críochnaithe.
  4. Chomhthoghfadh an Cumann baill de réir mar is cuí, ag cuimhneamh ar an saineolas áirithe atá de dhíth agus fonn cur chuige úrnua a ghlacadh.
  5. Eagrófar Coiste Foilsitheoireachta mar choiste buan an IRAAL. Ceadóidh an Coiste Feidhmiúchán ainmniúcháin ball an Choiste Foilsitheoireachta. Comhordóidh an Coiste Foilsitheoireachta an choimisiúin, na heagarthóireachta, an táirgthe, an mhaoinithe, agus dáileadh foilseachán an IRAAL. Comhthoghfar ionadaí ainmnithe an Choiste Foilsitheoireachta don Choiste Feidhmiúchán agus tuairisceoidh sé/sí dó go rialta. Ceapfar baill den Choiste Foilsitheoireachta ar bhonn íostéarma trí bliana, agus féadfaidh an Coiste Feidhmiúchán trí bliana eile a chur leis an téarma sin. Ní fhónfaidh aon duine ar feadh níos mó ná dhá théarma ina dhiaidh a chéile.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.